Photos » spin » Sen. Joe Biden

Taken on: 2007-06-03 21:54:04
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Doug Minor

See this photo on Flickr