Photos » satellite » Satellite Trucks Outside of Stoutenburgh Gymnasium

Taken on: 2007-06-03 14:49:41
 « Previous    Album Index

Photo by Doug Minor

See this photo on Flickr