Photos » satellite » Satellite Trucks Outside of Stoutenburgh Gymnasium

Taken on: 2007-06-03 14:00:17
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Doug Minor

See this photo on Flickr