Photos » mittromney » Gov. Mitt Romney

Taken on: 2007-10-04 10:47:31

Photo by Gil Talbot

See this photo on Flickr