Photos » giltalbot » Gov. Mitt Romney - 10/4/07

Taken on: 2007-10-04 10:41:07
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Gil Talbot

See this photo on Flickr