Photos » giltalbot » Gov. Mitt Romney - 10/4/07

Taken on: 2007-10-04 10:32:46
 « Previous    Album Index       Next »  

  

See this photo on Flickr